FNs bærekraftmål – klesbransjen

Fn, Verden, Flagg, Un, Grunge

Å drive bærekraftig har blitt, og blir mer og mer relevant for bedrifter ettersom verden står overfor store endringer i miljø og klima. Klimaendringer er i ferd med å bli en vesentlig del av risikobildet for næringslivet og det har derfor blitt avgjørende for bedrifter å forstå hvordan klimarisiko påvirker deres forretningsmodeller, lønnsomhet og ikke minst konkurransekraft i samfunnet. En bærekraftig forretningsmodell bidrar positivt til sosiale forhold, miljø, klima og har lønnsomhet. (Innovasjon Norge, 2020).  

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan i verden for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftsmålene skal bidra til å endre årsakene til fattigdom, ulikheter og klimaendringer. (Forente Nasjoner, 2022).  

Når det gjelder Zalando som driver innenfor klesindustrien finnes det flere av FNs bærekraftmål som er relevante for å bidra til å drive mer bærekraftig. Som alle andre bedrifter innenfor klesbransjen bør en være bevisst på hvordan deres selskap påvirker klima og miljø. Her en noen av FNs bærekraftmål Zalando bør ta høyde for i arbeidet med å bli mer bærekraftige: 

FNs bærekraftmål 6 – Ansvarlig forbruk og produksjon 

I følge FN står klesindustrien for hele 8% av verdens klimautslipp. 80,4 prosent av utslippene knyttet til klesindustrien skjer i forbindelse med produksjon. Det inkluderer alt fra bomullsdyrking til energibruk i tekstilfabrikkene. 10,8 prosent av utslippene skjer under transport (kjøring). 3,1 prosent skjer varer distribueres til butikker, 2,9 prosent når varene vaskes og 2,8 prosent i forbindelse med håndtering etter at de er kastet. (Aftenposten FN-rapport, 2019).  

FNs bærekraftmål 6 – Rent vann og sanitærforhold 

På bakgrunn av klesindustriens produksjon går utslippene utover rent vann i verden. I tillegg til utslipp av drivhusgasser kommer et enormt forbruk av vann, massivt utslipp av mikrofiber og store materialsvinn i produksjonen. Moteindustrien alene produserer 20 prosent av verdens avfallsvann. (Aftenposten FN-rapport, 2019).  

FNs bærekraftmål 14 – Livet i havet.  

Moteindustriens påvirkning på rent vann har ringvirkninger på livet i havet. De forurensende kjemikalene fra klesindustrien går utover de levende organismene i havet. Dette påvirker også menneskers næringskjede.  

FNs bærekraftmål 1 – Utrydde fattigdom 

Store deler av klesindustrien og klærne som produseres blir laget under kritiske arbeidsforhold. Klærne som blir laget går utover menneskers rettigheter og etiske standard. 

FNs bærekraftmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

Som del av de kritiske arbeidsforholdene er dårlig lønn og lange arbeidsdager. Det er mange som får for lite betalt til å leve et godt liv basert på lønnen deres.  

Dette er bærekraftsmål som er relevante for bedrifter i klesbransjen. For å bidra til å bedre klima og miljø i samfunnet er dette utfordringer Zalando bør ta høyde for i arbeidet med å bli mer bærekraftig. 

Innovasjon Norge (2020) Bærekraft gir konkurransekraft. Tilgjengelig fra: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/barekraft-og-etikk/barekraft-gir-konkurransekraft/ (Hentet: mars 2022).  

FN-Sambandet (2022) FNs bærekraftsmål. Tilgjengelig fra: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal (Hentet: mars 2022).  

Aftenposten (2019) FN-rapport: Klesindustrien står for større utslipp en fly og skip. Tilgjengelig fra: https://www.aftenposten.no/norge/i/9vrE8d/fn-rapport-klesindustrien-staar-for-stoerre-utslipp-enn-fly-og-skip (Hentet: mars 2022).  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *